Biverkningsrapportering

Beata 84 år


Kan detta vara en biverkning? Svar: Ja Information i produktresumén för alendronat: Osteonekros i käken – sällsynt biverkning
”Osteonekros i käken, som vanligtvis sätts i samband med tandutdragning och/eller lokal infektion (inklusive osteomyelit) har rapporterats hos cancerpatienter som fått läkemedelsbehandling med bisfosfonater, främst givet intravenöst. Många av patienterna hade också fått behandling med cytostatika och kortikosteroider. Osteonekros i käken har även rapporterats hos patienter med osteoporos som fått orala bisfosfonater.”
Ska händelsen rapporteras som biverkning?

FE-2