Meny

Utebliven eller otillräcklig effekt


Utebliven eller otillräcklig effekt av läkemedlet kan bero på flera olika orsaker och ibland på en kombination av flera, samverkande orsaker. Det är viktigt att ta reda på orsaken till utebliven eller otillräcklig effekt för att hitta en lösning.

 

Exempel på möjliga orsaker och åtgärder vid utebliven eller otillräcklig effekt.

Möjlig orsak Möjlig åtgärd
Läkemedlet ges inte enligt given ordination. Förtydliga ordinationen till vårdteam, barnet och vårdnadshavaren.
Problem med fysikalkemisk stabilitet av läkemedlet utifrån iordningställandet eller administreringen. Omvärdera val av beredningsform och/eller administreringsväg.
Administrera iordningställt läkemedel omgående.
Interaktioner eller kompatibilitetsproblem med andra läkemedel eller föda. Byt ut läkemedlet.
Ta bort föda som interagerar eller medför kompatibilitetsproblem.
Anpassa tidpunkt när läkemedel respektive föda ges.
Justera läkemedelsdosen.
Läkemedelshanteringsfel Förtydliga lokala riktlinjer eller välj läkemedel med mindre risk för läkemedelshanteringsfel.
Misstanke om dålig följsamhet Genomför koncentrationsbestämning när det är möjligt.
Informera barnet och vårdnadshavaren om vikten av behandlingen.
Ta stöd av andra discipliner när så behövs, till exempel kognitiv behandling vid spruträdsla.
Misstanke om för låg dos. Kontrollera om dosering är korrekt viktanpassad.
Koncentrationsbestämning i blod och justering av dos.

 

Vid koncentrationsbestämning av läkemedel i blod är det viktigt att följa instruktioner för provtagning, till exempel att provet tas vid rätt tidpunkt i förhållande till läkemedelsintag. Om barnet har en CVK är det viktigt att dokumentera om provet tagits från den och om barnet eventuellt tidigare fått läkemedel via den som kan påverka resultatet. Det kan vara en god regel att alltid kontrollera följsamhet vid låga uppmätta läkemedelskoncentrationer, framför allt när tonåringar själva ansvarar för administrering av läkemedel. Samråd med kliniskt farmakologiskt laboratorium kan göras vid behov.

Sida 53 av 66