Meny

Uppföljning


Dokumentation om effekt och säkerhet för läkemedel till barn är otillräcklig och det finns flera utmaningar som bidrar till en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem. Det är därför extra viktigt att följa upp nytta och risker med läkemedelsbehandling hos barn och ungdomar.

Uppföljning av läkemedelsanvändning bör ske vid lämplig tidpunkt efter:

  • Nyinsättning
  • Vid förändringar i behandlingen, till exempel dosändring eller inför insättning av ytterligare läkemedel
  • Enligt tidsbestämda intervaller under pågående långtidsbehandling
  • Vid tveksamheter om behandlingseffekt eller misstanke om biverkningar

Vid beslut om egenvård eller i samband med utskrivning av barnet från hälso- och sjukvården bestäms hur behandlingen ska följas upp och när. All uppföljning dokumenteras i patientjournalen.

Användning av åtgärdskoder kan bidra till bättre möjligheter till uppföljning på lokal, regional eller nationell nivå. Åtgärdskoder för läkemedelshantering kan till exempel vara ordination av läkemedel och information/undervisning om medicinering.

Sida 51 av 66