Meny

Läkemedelshanteringsfel


Läkemedelshanteringsfel är en oavsiktlig avvikelse vid läkemedelshantering, som leder till eller som skulle kunna leda till en vårdskada.

Alla eventuella risker i samband med den praktiska hanteringen av ett läkemedel kan inte förutses innan ett läkemedel godkänns utan fångas till stor del upp när det börjar användas kliniskt. Trots att till exempel läkemedelsnamn och förpackningsutseende prövas och godkänns enligt fastställda riktlinjer, kan förväxlingar eller andra problem ibland uppstå vid användning.

Vanliga exempel på läkemedelsavvikelser som går att förebygga är förväxlingar mellan läkemedelskoncentrationer, administrering av stamlösning som egentligen är avsedd för fortsatt spädning och felaktig rimlighetsbedömning utifrån barns storleksskillnad.

Identifierade risker behöver följas upp på ett strukturerat sätt. Det finns flera olika metoder beskrivna för hur läkemedelshanteringsfel kan detekteras och analyseras för att kunna bidra till ett systematiskt lärande och därmed förebyggas. Läs mer i bakgrundsmanus: Patientsäkerhetsapsekter för läkemedel vid behandling av barn.

Om läkemedelsavvikelser tros bero på fel i läkemedelshanteringen ska vårdgivaren värdera och rapportera händelsen (se avsnitt Rapportering av risker och biverkningar är viktigt) och genom systematiskt kvalitets- och ledningsarbete förebygga att felen upprepas. Till exempel kan lokala instruktioner behöva ses över. Även vårdnadshavaren och barnet behöver vara välinformerade om hur och när de ska agera vid misstanke om läkemedelshanteringsfel.

Läkemedel

Foto: Ann-Sofie Ekdahl, Eivor Strömberg 

 

För ytterligare information om biverkningsrapportering, se gärna Läkemedelsverkets informationsmaterial om rapportering av biverkningar.

Sida 52 av 66