Meny

Vad ska dokumenteras?


Läkemedelsordination ska som huvudregel dokumenteras skriftligt och genom signering ska det framgå vem som ordinerat respektive läkemedel.

Enligt aktuell föreskrift HSLF-FS 2017:37 ska följande dokumenteras vid ordination av läkemedel.

  • Läkemedelsnamn eller aktiv substans
  • Beredningsform
  • Läkemedlets styrka, även för färdigspätt läkemedel
  • Dosering
  • Administreringsväg
  • Administreringstillfällen
  • Behandlingslängd med start och avslut
  • Ordinationsorsak/behandlingsändamål
  • Utvärdering
  • Övriga uppgifter som kan behövas för säker hantering, till exempel medicintekniska produkter och spädningsvätska

För senaste version av aktuell föreskrift se www.socialstyrelsen.se

Sida 5 av 66