Meny

Läkemedelshantering av vårdnadshavare och barnet


Hälso- och sjukvårdsåtgärder, till exempel iordningställande och administrering av läkemedel, som utförs av vårdnadshavaren, barnet själv eller annan person som vårdnadshavaren har utsett, regleras av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:6, om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Termen för denna typ av vård är egenvård och ska inte förväxlas med den egeninitierade behandling med receptfria läkemedel, som inte omfattas av denna föreskrift.

Bredden av möjliga åtgärder för läkemedelshantering som överförs till egenvård är stor, med allt från enklare tillfälliga åtgärder (till exempel administrering av oral antibiotikabehandling) till mer avancerade, återkommande insatser (till exempel injektion av biologiska läkemedel eller insulin). Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård.

Läs mer i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2013 om egenvård

Ibland fortsätter vårdnadshavaren att ge sitt barn läkemedel inom ramen för egenvård när barnet är inlagt på sjukhus, till exempel läkemedel för en kronisk sjukdom, medan hälso- och sjukvården hanterar övriga läkemedel aktuella för inläggningsorsaken. Förfarandet ska finnas beskrivet i lokala instruktioner. Den läkemedelsbehandling vårdnadshavaren ska ge sitt barn ska vara dokumenterat i patientjournalen.

Sida 7 av 66