Meny

Regler inom hälso- och sjukvård


Ordination och hantering av läkemedel inom sjukvård regleras bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37.

Aktuell föreskrift har nyligen reviderat. Syftet med revideringen var att öka patientsäkerheten och modernisera regelverket kring ordination och hantering av läkemedel för att på ett bättre sätt kunna användas i dagens hälso- och sjukvård. Bland annat lyfts tydligare krav på dokumentation av flera delsteg i läkemedelshanteringen, till exempel iordningställande av läkemedel och uppföljning av given läkemedelsbehandling och att ordination bör göras i elektronisk patientjournal

I HSLF-FS 2017:37 finns bestämmelser som särskilt reglerar vårdgivarens ansvar vid läkemedelsordination och övrig läkemedelshantering till barn. Till exempel att vårdgivaren vid läkemedelsordinationer till barn ska säkerställa att det finns kompetens och förutsättningar för att ordinera läkemedel utifrån barnets behov. Säkerhet vid spädning av läkemedel till barn betonas. Till denna bestämmelse finns det även ett allmänt råd om bland annat barnspecifika beslutsstöd och IT-stöd med rimlighetsbedömning.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, framgår det att varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som finns innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i föreskrifterna SOSFS 2011:9.

Sida 3 av 66