Meny

Ordlista


Nedan förklaras några vanliga begrepp som förekommer inom ordination och läkemedelshantering.

Begrepp Beskrivning
Administrering (av läkemedel) Tillförsel av läkemedel till kroppen.
Administreringsväg Det sätt ett läkemedel tillförs kroppen, till exempel via munnen (peroralt) eller via ändtarmen (rektalt).
Beredningsform Den form som läkemedlet ursprungligen förekommer i, synonymt med läkemedelsform.
Bipacksedel Sammanfattning över ett läkemedels egenskaper och användning, riktad till patient. Bipacksedeln måste godkännas av Läkemedelsverket och sampackas med läkemedlet. Kallas även Patient information leaflet (PIL) eller Package leaflet (PL).
Dragering Överdrag som ger en glatt yta och kan dölja tablettens smak.
Extempore Läkemedel som tillverkas för en specifik patients eller vårdenhets behov.
Extravasering När läkemedel av misstag hamnar i omkringliggande vävnad (till exempel subkutant) istället för i avsett blodkärl.
FASS Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS) är en sammanställning av fakta om olika läkemedel.  FASS-texten skrivs av företagen och baseras på godkänd produktresumé men har inte godkänts av Läkemedelsverket.
Iordningställande Färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering.
Inkompatibilitet När två eller fler läkemedel som administreras samtidigt eller direkt efter varandra i samma infart inte fungerar tillsammans utan påverkar varandras löslighet eller stabilitet.
Licens Ett försäljningstillstånd från Läkemedelsverket som krävs för att ett apotek ska få sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Ansöks av förskrivare och kan beviljas till enskild patient eller enhet.
Läkemedelsbiverkning En ogynnsam och oavsedd reaktion på ett läkemedel.
Läkemedelshanteringsfel En oavsiktlig avvikelse i läkemedelshanteringen, som leder till, eller skulle kunna leda till, en vårdskada.
Läkemedelsrelaterat problem En händelse eller omständighet i samband med en persons användning av läkemedel som har medfört, eller skulle kunna medföra, att bästa möjliga hälsoutfall inte uppnås. Som läkemedelsrelaterade problem räknas bland annat otillräcklig behandlingseffekt, läkemedelsbiverkningar och praktiska svårigheter vid läkemedelsanvändning.
Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter är ett mycket stort produktområde och kan omfatta allt från plåster till elektroniska beslutsstöd. Definitionen framgår av Lagen om medicintekniska produkter.
Off label-användning Avsiktlig användning av läkemedel för medicinska ändamål som innebär ett avsteg från användning enligt den godkända produktresumén.
Ordination (av läkemedel) Beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal att behandla med läkemedel.
Produktresumé Sammanfattning över ett läkemedels egenskaper och användning. Produktresumén måste godkännas av Läkemedelsverket. Kallas även Summary of product characteristics (SmPC eller SPC).

Sida 60 av 66