Meny

Hjälpämnen


Hjälpämnen i läkemedel ska vara farmakologiskt inaktiva men kan ändå ibland ge upphov till biverkningar, framför allt hos underburna, nyfödda och spädbarn. Risken för biverkningar av ett hjälpämne behöver värderas mot nyttan av läkemedelsbehandlingen. För kroniskt sjuka barn som behandlas med många läkemedel kan enskilda hjälpämnen komma upp i höga nivåer som kan vara av klinisk betydelse för barnet.

För läkemedel till barn är det viktigt att värdera om ingående hjälpämnen är lämpliga för barnet. Se sidan Exempel på hjälpämnen som särskilt bör beaktas. Extemporeläkemedel kan ett alternativ för att undvika eventuella hjälpämnen.

Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets webbplats kan man söka fram om ett läkemedel innehåller vissa hjälpämnen. Information om hjälpämnen finns under avsnitt 6 i aktuell produktresumén.

Sida 22 av 66