Meny

Dosering


Dosbehovet varierar utifrån ålder, vikt, sjukdomstillstånd och interindividuella faktorer.

Om dosering för barn saknas i godkänd produktinformation kan andra källor användas. Kontakt kan även tas med klinisk farmakolog som stöd för värdering av lämplig dosering. Målet är att ge en dos som ger avsedd effekt och minimala biverkningar.

 

  • Läkemedel till barn doseras oftast i mängd läkemedel/kg kroppsvikt men kan även doseras efter kroppsyta, till exempel för cytostatika.
  • Vid vissa tillstånd behöver ordinerad doseringshastighet kunna ändras frekvent, till exempel för infusionslösningar. För kontinuerliga och intermittenta infusioner behöver dosering/tidsenhet, mg/kg/timme eller µg/kg/min kunna anges.
  • Vid dosering i internationella enheter (IE) ska enheten anges som E för att minska risken att tolka bokstaven I som siffran 1.
  • För ordination vid behov ska även uppgiften om maximal dos per dygn dokumenteras.
  • Vid ordination av läkemedel som ska administreras på huden, framför allt för yngre barn, behöver mängd läkemedel som tillförs huden förtydligas, till exempel max 1 g och 10 cm2 i 1 timme/dygn.

 

I ordinationen behöver det framgå om behandlingen är en engångsdos eller upprepad dosering. Vid upprepad dosering ska även doseringsintervallet och behandlingslängden framgå. Ordinatören behöver värdera om valt doseringsintervall är praktiskt genomförbart där behandlingen ska ges.

Vid upptitrering av dos eller vid behandling enligt doseringsschema behöver det framgå tydligt när, hur och varför dosändring görs i patientjournalen. Informera vårdnadshavare och barn om doseringen samt ange detta på eventuella recept för egenvård för att undvika feldosering. Dosen kan även behöva justeras vid otillräcklig effekt, biverkningar eller vid byte av beredningsform eller administreringsväg. Vid byte av beredningsform kan hänsyn behöva tas till en eventuell påverkan av hur lång tid det tar tills läkemedlet ger effekt och hur länge effekten sitter i.

För läkemedel vars dosering styrs efter läkemedelskoncentration i blodet bör målkoncentration anges i ordinationen och när koncentrationen ska kontrolleras. I lokala instruktioner bör det framgå hur koncentrationsbestämning av läkemedel i blod tolkas ur ett pediatriskt perspektiv.

För ökad patientsäkerhet behöver olika IT-stöd ha funktioner som är anpassade för korrekt ordination med möjlighet till rimlighetsbedömning av ordinerad dos. Se exempel nedan på viktiga funktioner.

 

Behov av funktioner i barnanpassade IT-stöd.

Att utifrån dosering i mg/kg (eller mg/m2) kunna räkna ut dosering i mängd och/eller volym beräknat från journalens aktuella kroppsvikt (och längd) för barnet.
Att utifrån dosering i antal tabletter eller volym och styrka kunna räkna ut dos i mg/kg.
Att kunna hantera dosering vid frekventa dosändringar på ett enkelt och tydligt sätt.
Att utifrån ålder, vikt och längd kunna göra en rimlighetsbedömning av ordinerad dos, framför allt för läkemedel med kända risker, med ett tydligt larm om ordinerad dos inte ligger inom rimliga gränser.

 

Genom att använda läkemedelsmallar i elektroniska journalsystem med fördefinierade mängder, produktval, doseringsintervall och rimlig dosering underlättas den dagliga läkemedelshanteringen samtidigt som säkerheten ökar.

Sida 32 av 66