Meny

Ordination


Ordination av läkemedel innebär ett beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal att behandla med läkemedel. Den som ordinerar ett läkemedel behöver säkerställa att ordinationen är lämplig för barnet (HSLF-FS 2017:37), se nedan. En bedömning ska göras såväl vid insättning, ändring eller förlängning av en pågående läkemedelsbehandling, se nedan överväganden.

 

Överväganden för att värdera om läkemedelsordinationen är lämplig till barnet

 • Indikation för behandling
 • Barnets hälsotillstånd, andra sjukdomar och förmåga att inta läkemedel
 • Ålder och mognadsgrad
 • Aktuell vikt (kroppsyta när så är aktuellt)
 • Övrig läkemedelsanvändning inklusive naturläkemedel/växtbaserade läkemedel/kosttillskott
 • Pågående behandling och utredning
 • Risk för biverkningar eller interaktioner
 • Överkänslighet/allergi mot läkemedel/hjälpämnen
 • Barnets och vårdnadshavares önskemål/erfarenheter/förmåga till egenvård
 • Om läkemedel ska ges inom hälso- och sjukvård eller som egenvård

 

Den som ordinerar ett läkemedel behöver värdera alla delmoment från ordination till uppföljning för att säkerställa att barnet får rätt läkemedel, för rätt indikation, i rätt dos, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och under rätta förhållanden.

Värdering av alla delmoment vid ordination av läkemedel till barn

Val av läkemedel
 • Är ordinationen lämplig för barnet? Se överväganden ovan.
 • Om ordination inte är lämplig för barnet bör behovet av läkemedlet omvärderas.
 • I första hand godkända läkemedel
 • Om dessa inte är anpassade eller säkra för barn används efter särskilt övervägande läkemedel off label, licens eller extempore
 • Är generiskt utbyte lämpligt?
 • Innehåller läkemedlet olämpliga hjälpämnen? (Se ytterligare material)
Val av administreringsväg och beredningsform
 • Vad är lämpligt utifrån barnets ålder, utvecklingsmognad och sjukdomstillstånd?
 • För en dialog med barn, vårdnadshavare och vårdteam
 • Har hänsyn tagets till läkemedlets avsedd klinisk effekt, egenskaper hos aktiv substans och barnets acceptans?
 • Finns det några risker och finns rätt förutsättningar för iordningställandet?
Dosering
 • Lämplig dosering utifrån ålder, vikt, sjukdomstillstånd och interindividuella faktorer
 • Målet är att ge en dos som ger avsedd effekt och minimala biverkningar
 • Ange behandlingslängd, eventuellt doseringsschema och koncentrationsbestämning
Följsamhet
 • Informera vårdnadshavare, barnet och vårdteamet om orsaken till och målet med behandlingen liksom förväntade effekter och möjliga biverkningar
Dokumentation
 • Säkerställ att ordinationen dokumenteras korrekt enligt föreskrift i tillgängligt IT-stöd

Sida 19 av 66