Meny

När tillgänglig beredningsform inte är anpassad till barnets behov


Ofta behövs individuell anpassning och förändring av läkemedlets beredningsform före administrering, till exempel genom att dela eller krossa tabletter eller att öppna en kapsel och strö ut innehållet på mat.

Dock kan det finnas risk för att läkemedlets önskade egenskaper och stabilitet förändras, vilket kan leda till en försämrad behandlingseffekt. Detta behöver beaktas vid all anpassning och förändring av en beredningsform.

I första hand ska förändringar göras utifrån den information som finns i produktresumén. Om informationen är otillräcklig eller saknas och det medicinska behovet av en individuellt anpassad beredningsform kvarstår bör produktansvarigt läkemedelsföretag kontaktas och/eller farmaceutisk expertis tillfrågas.

Förändringar av beredningsformer görs grundat på både fysikalkemisk och mikrobiell kunskap samt tillgänglig evidens.

Vid behandling i hemmet är det ännu viktigare att beredningsformen är anpassad för att optimera patientens möjligheter att få rätt dos på ett säkert och praktiskt sätt. En eventuell anpassning eller förändring av beredningsformen, som att krossa, dela eller späda, måste tydligt dokumenteras och noggrant följas upp för att säkerställa klinisk effekt.

Det finns förändringar av beredningsformer som är olämpliga och där risken för biverkningar eller utebliven effekt är stor. I dessa situationer bör istället byte av beredningsform övervägas och om detta inte är lämpligt kan användning av extempore- eller licensläkemedel vara ett alternativ.

 

Exempel på olämpliga anpassningar/förändringar av beredningsformer och möjliga risker*.

Olämplig förändring Risk
Krossa/dela depåtablett Överdosering på grund av alltför snabb frisättning av läkemedlet.
Krossa/dela tablett med snävt terapeutiskt intervall Otillräcklig doseringsnoggrannhet och svårstyrd effekt samt ökad risk för biverkningar.
Krossa/dela cytostatika Kan exponera den som iordningställer för toxiska substanser.
Krossa/dela enterotablett Utebliven effekt på grund av nedbrytning i magens sura miljö.
Ge intravenösa läkemedel oralt Utebliven effekt på grund av nedbrytning i magens sura miljö eller dåligt upptag.
Dela vissa medicinska plåster i bitar Mängden aktiv substans som frisätts per tidsenhet förändras.
Dela suppositorier Otillräcklig noggrannhet vid dosering och därmed oklar effekt.

 

* om inte produktresumé anger något annat.

Sida 36 av 66