Meny

Medicintekniska produkter


Användning av medicintekniska produkter för läkemedelshantering till barn ställer särskilda krav på åldersanpassning, säkerhet och funktionalitet.

Medicintekniska produkter som är avsedda för iordningställande av ordinerat läkemedel ska i första hand användas, förutsatt att de är anpassade för barnets ålder och behov. Exempel på behov är mängd läkemedel som ska tillföras i relation till utrustningens storlek och att barn är aktiva och måste kunna vistas i olika miljöer. Det förekommer att läkemedel interagerar med medicintekniska produkter, till exempel att ett läkemedel adsorberas till plasten i infusionsslangen. Eftersom barn ofta administreras små läkemedelsvolymer kan en eventuell interaktion leda till utebliven effekt. Det finns flera kunskapsluckor inom detta område.

I detta dokument presenteras ingen fullständig genomgång av medicintekniska produkter som används vid läkemedelsbehandling av barn, men pediatriska överväganden för några produkter som ofta används tas upp nedan.

 

Pediatriska överväganden för några vanliga medicintekniska produkter vid läkemedelsbehandling av barn.

Medicinteknisk produkt Beskrivning
Sprutor Sprutor med skruvfattning bör användas för att minska risken att de lossnar från kanyl, propp eller olika infusionskopplingar.

Välj lämplig gradering och storlek utifrån den volym som ska administreras.

Den volym läkemedel som ska administreras bör inte utgöra mindre än en fjärdedel av sprutstorleken.

För att undvika förväxling, skilj på sprutor som används för oral respektive intravenös administrering genom att ha olika färg/kopplingsdimension. Orala sprutor bör ha en fattning som inte passar till intravenösa kopplingar.

Filterkanyl Filtrering av injektionsvätskor från glasampuller med filterkanyl 5 µm- eller 1,2 µm-filter rekommenderas för att undvika överföring av glassplitter till barnet.
Filterkanyl med slutet system Vid spädning av torrsubstans bör filterkanyl med godkänt aerosolfilter i slutet system användas, för att förebygga risk för läkemedelsexponering till omgivningen. Särskilt viktigt är detta för läkemedel med toxisk effekt, till exempel cytostatika.

Vissa läkemedel kan fastna i filter och val av filter bör därför göras i samråd med tillverkare.

Infusionspump Namn och styrka på läkemedlet behöver vara synligt i infusionspumpens display.

Separata program för vuxen- och barninfusioner med möjlighet till programmering av doseringshastighet (till exempel ml/h eller mg/h eller mg/kg/min) behövs. Förifyllda max- och i vissa fall även minvärden kan användas för att undvika tiopotensfel eller underdosering, både för hastighet och totalmängd/kroppsvikt.

Sprutpumpar bör användas för tillräcklig doseringsnoggrannhet om flödeshastigheten är låg, till exempel inom neonatologi.

Infusionsslangar Hänsyn bör tas till faktorer såsom slangens längd, risken för dödvolym i slangar och adsorption av läkemedelssubstans till slangen.
Tablettdelare Flera typer av tablettdelare eller tablettkrossare finns att tillgå. Tänk på att inte alla tabletter får delas.
Sond för enteral administrering Använd lämplig storlek på sonden utifrån barnets behov och ålder.
Doseringshjälpmedel Graderad dosspruta används för volymer på 1–5 ml.

Dossked som är graderad 2–10 ml används för volymer på 5–10 ml.

Graderad dosbägare används för volymer på 5–30 ml.

 

Läkemedelsverket ansvarar för tillsyn över medicintekniska produkter och tillverkare av dessa (LVFS 2003:11).
Vårdgivarens ansvar vid förskrivning och användande av medicintekniska produkter regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1).
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdens användning av medicintekniska produkter samt egentillverkade medicintekniska produkter.

Sida 39 av 66