Meny

Genomförande


Den som iordningställer läkemedel behöver arbeta ostört och på ett strukturerat sätt för att undvika läkemedelshanteringsfel och onödig kassation av läkemedel.

En del kliniker dokumenterar iordningställandet med kamera för att systematiskt arbeta med förbättringsarbete och identifiera avvikelser i läkemedelshanteringen. I första hand används information ur produktresumén (avsnitt 4 och 6) eller lokala instruktioner (till exempel ePed) för iordningställandet, och i andra hand övriga källor.

 

Process för iordningställande av läkemedel.

Överföra information
 • Arbeta ostört, till exempel med avvikande färg på förkläde som signalerar ”stör ej”.
 • Utgå ifrån dokumenterad läkemedelsordination.
 • Använd etiketter enligt riktlinje, helst automatgenererade.
Planering
 • Läs instruktioner för beredning, till exempel spädning.
 • Kontrollera att ordinerat läkemedel finns hemma och eventuellt behov av generiskt utbyte.
 • Ta fram ordinerad mängd läkemedel och spädningsvätskor.
 • Ta fram medicintekniska produkter.
Genomförande
 • Kontrollera hållbarhetstid och okulärbesiktiga läkemedelsförpackningen och dess innehåll.
 • Följ produktresumé och lokala instruktioner för beredning.
 • Arbeta enligt lokala hygienrutiner inklusive mekanisk rening av ampullmembran.
 • Om möjligt fotografera arbetet, se Figur 4.
Märkning
 • Signera läkemedlet och märk med: patientuppgifter, läkemedelsnamn, styrka, dos, tidpunkt och övriga upplysningar som berör säker hantering.
 • Märk infusioner även med: starttid, infusionstid och tillsatser.
 • Placera inte etikett på volymsmarkering på sprutor.
Kontrollera
 • Gör rimlighetskontroll av läkemedlet, spruta, volym och etikett.
 • Kontrollera läkemedlet, spädning och spädningsvätskor mot ordination och framplockade förpackningar
 • Läs gärna högt.
 • Dubbelkontrollera vid behov, framför allt för läkemedel med kända risker.
Förvara/städa bort
 • Förvara det iordningställda läkemedlet så kort tid som möjligt.
 • Plocka undan läkemedlet för att minska framtida förväxlingar.
 • Städa arbetsbänken enligt lokala instruktioner.
 • Kassera överbliven spädningsvätska och stamlösning enligt lokala anvisningar

 

Sida 35 av 66