Meny

Förebyggande arbete


En förutsättning för att främja patientsäkerhetsarbetet är en god arbetskultur samt goda rutiner för att rapportera och följa upp risker vid läkemedelsbehandling av barn. Det finns beskrivet flera metoder för att detektera och analysera patientsäkerhetsrisker inom barnsjukvård med syfte att identifiera och förebygga läkemedelshanteringsfel. Val av intervention beror på aktuell verksamhet och vilka typer av risker som ofta förekommer. Europarådets ministerkommitté har föreslagit att riskskattning bör göras för läkemedel med kända risker för läkemedelshanteringsfel, till exempel vid spädning för att kunna administrera parenterala läkemedel. I resolutionen finns ett förslag till en checklista som har utgjort underlag för de exempel på problem och förslag till enklare riskskattning inklusive åtgärder för några läkemedelsgrupper som finns i avsnitttet Exempel på problem och förslag till riskskattning.

Utifrån klinisk erfarenhet och vetenskaplig kunskap om läkemedelshanteringsfel hos barn finns det några förebyggande åtgärder som deltagande externa experter ser som särskilt viktiga, se nedan.

Förslag på åtgärder för att minska risken för läkemedelshanteringsfel.

Identifiera läkemedel med stor förväxlingspotential och jobba aktivt med säkerheten för dessa preparat.
Använd färdigspädda lösningar av läkemedlet när det finns tillgängligt, till exempel extempore.
Kassera eventuellt överbliven stamlösning om spädning i två steg har utförts.
Om information om spädnings- och doseringsinstruktioner saknas i produktresumén, använd nationella spädnings- och doseringsinstruktioner för barnsjukvården om det finns, eller utarbeta egna instruktioner med rimlighetsbedömning av doser.
Identifiera läkemedel som har hög arbetsmiljörisk och säkerställ att det arbetas aktivt med åtgärder för att minska personalens exponering av dessa läkemedel.
Undvik användandet av koncentrerade elektrolytlösningar till förmån för standardpåsar med färdigblandade elektrolyter om möjligt, eller använd separat förvaring, exempelvis särskilt skåp för koncentrerade elektrolyter med texten Koncentrerade elektrolyter. Måste spädas.
Förvara stora volymer av sterilt vatten åtskilt från övriga vätskor (inte i läkemedelsrummet) för att minska risken för förväxlingar.
Använd orala färgade sprutor för att förhindra felaktig administreringsväg.

Sida 59 av 66