Meny

Arbetsmiljö


Arbetsmiljöproblem kan uppstå under både ordination och övrig läkemedelshantering.

Ett viktigt arbetsmiljöproblem är att hälso- och sjukvårdspersonal ofta blir störda under sitt arbete, vilket ökar risker för fel.

En annat viktigt arbetsmiljöproblem är risken för att personalen exponeras för läkemedelssubstansen via inandning och hudkontakt. Framför allt med tanke på att många läkemedel behöver delas/krossas eller kapslar öppnas.

Arbetsmiljö är ett arbetsgivaransvar där varje vårdgivare ska ha tydliga skriftliga instruktioner för hantering av risker inklusive förebyggande arbete. Se exempel på insatser för säkrare arbetsmiljö vid hantering av läkemedel till barn.

Exempel på insatser för en säkrare arbetsmiljö vid hantering av läkemedel till barn.

Arbeta i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav på ljus, ljud och ventilation.
Minimera kända riskmoment, både inom sjukhusvård och sjukhusansluten hemsjukvård.
Verka för en arbetskultur som främjar förståelse för systemfel och vikten av att inte skuldbelägga individen.
Se till att personalen får arbeta ostört. Undvik iordningställande samtidigt som interagerande sker med barn och vårdnadshavare.
Ha tillgång till lämpliga medicintekniska produkter och adekvat skyddsklädsel.
Beställ om möjligt administreringsklara beredningar för läkemedel med toxiska eller allergena egenskaper.
Använd slutna system och gärna dragbänk om sådana finns för läkemedel med risk för toxisk eller allergen.
Gör en riskanalys för cytostatika och andra läkemedel med bestående toxiska effekter.
Använd adekvat skyddsutrustning, till exempel skyddshandskar vid tablettdelning.

 

Utifrån arbetsmiljörisk ska vissa läkemedel inte hanteras utan att särskilda åtgärder vidtagits. Till exempel användning av skyddshandskar, utförande av arbetet på ventilerad plats och sanering av arbetsplatsen efter slutförd hantering.

Hantering av läkemedel med toxiska egenskaper som kan orsaka bestående skada, till exempel cytostatika, är ett riskmoment för hälso- och sjukvårdspersonal och regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2005:5. Föreskrifterna inkluderar kassation av iordningställt överflödigt läkemedel, liksom kroppsvätskor från patienter under och upp till ett dygn efter behandling. Ogynnsamma effekter med misstänkt koppling till läkemedelsexponering som skett till följd av hantering av läkemedlet i yrkesutövning rapporteras som biverkningar till Läkemedelsverket. Läs mer på lv.se/rapportera.

Sida 63 av 66