Meny

Experter inom barnsjukvården anser att följande behövs för att ordination och läkemedelshantering till barn ska kunna utföras så säkert som möjligt


Det behövs kunskap om:

 • barns fysiska och mognadsmässiga utveckling och särskilda behov.
 • vikten av korrekt bemötande.
 • de aktiviteter som ingår i ordination, iordningställande, administrering och uppföljning och specifika utmaningar vid behandling av barn.
 • kända risker vid ordination, iordningställande och administrering och insatser för hur dessa kan identifieras och försöka förebyggas.
 • vikten av uppföljning för att värdera otillräcklig/utebliven effekt och läkemedelsbiverkningar och hur dessa ska rapporteras.
 • att förändring eller anpassning av läkemedlets beredningsform, till exempel delning, krossning eller spädning, kan medföra särskilda risker  för påverkan av läkemedlets avsedda effekt.
 • vanliga läkemedelshanteringsfel och hur dessa bör förebyggas.
 • vikten av regelbunden och strukturerad uppföljning av det enskilda barnets läkemedelsbehandling med avseende på behandlingseffekt, läkemedelsbiverkningar, läkemedelshanteringsfel och andra läkemedelsrelaterade problem.
Det behövs tillgång till:

 • läkemedel och medicinteknik anpassade utifrån barns behov.
 • avsatt tid för ordination och övrig läkemedelshantering.
 • lättillgängliga relevanta informationskällor, helst i form av beslutsstöd i patientjournalet.
 • lokala instruktioner där ordination och övrig läkemedelshantering är tydligt beskrivna.
 • målgruppsanpassad information till barn och vårdnadshavare om läkemedelsbehandling och nödvändig hantering av läkemedel till barn.
 • farmaceutiskt stöd om läkemedels fysikalkemiska egenskaper och tillvägagångssätt vid iordningställandet och administrering av läkemedel.
 • ett enhetligt och strukturerat sätt kunna dokumentera alla delmoment och se vem som utfört arbetet i elektroniskt IT-stöd.
 • barnanpassade elektroniska beslutsstöd som bland annat kan rimlighetsbedöma barnets dos och hantera frekventa dosändringar.
 • fler kliniska prövningar på barn och att de läkemedel som väl används till barn följs upp på ett systematiskt sätt, till exempel med register.

Sida 2 av 66